Panaszkezelési szabályzat

Hibabejelentés, Panaszkezelési szabályzat

Az Istennők Kft. (székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. 5., adószám: 25331336-2-42, a továbbiakban: Társaság) panaszkezelési szabályzata

 

I. A panasz fogalmának meghatározása

 

Panasz a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, fogyasztói érdeksérelmet előterjesztő nyilatkozat.

 

II. A panaszos személyének meghatározása

 

1. Panaszos: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró jogi személy, aki/amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

2. A panaszt a panaszos illetve képviselője vagy meghatalmazottja nyújthatja be. Képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Társaság vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a bejelentő köteles – például közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással – igazolni.

 

3. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos – törvényes, illetve meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, panaszt benyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Társaság közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében.

 

III. Panaszkezelési szabályzat megismerhetősége

 

1. A Társaság az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének érdekében a panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja az ügyfelet a panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.

 

2. A Társaság a panaszkezelési szabályzatot az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggeszti és honlapján közzéteszi.

 

IV. A panasz felvétele

 

1. A panasz benyújtására a Társaság az panaszosok igényei és saját adottságai alapján több, a panaszos által választható lehetőséget biztosít, így azt szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) lehetővé teszi.

 

2. Írásbeli panaszát bármikor eljuttathatja részünkre a 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. 5. címre, az info @ istennok. hu e-mail címre.

 

Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése itt!

 

3. Szóbeli panaszát előterjesztheti hétköznapokon reggel 10 órától este 16 óráig, a 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. alatt található üzletünkben illetve a +36 70 456 18 17 telefonszámon ügyintézőnk részére.

 

V. A panasz rögzítése

 

1. A panaszt a Társaság minden esetben nyilvántartásba veszi és az arra adott válasszal együtt öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

 

2. A Társaság a panasz benyújtásához megfelelő nyomtatványt biztosít ügyfelei számára.

 

3. A Társaság elérhetővé teszi a panaszkezelési szabályzatát és a panaszügyi nyomtatványt az ügyfélfogadásra alkalmas helyiségében. Személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát.

 

4. Ha az ügyfél telefonon vagy szóban teszi meg a panaszát, a Társaság erről is kiállít egy erre a célra szolgáló nyomtatványt.

 

VI. Panasznyilvántartás

 

1. A Társaság az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

 

2. A panasznyilvántartásnak tartalmaznia kell

a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy ténymegjelölését,

a panasz benyújtásának időpontját,

a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

a panasz megválaszolásának időpontját.

 

VII. A panaszügy intézése

 

1. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a Társaság a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontjával egyidejűleg – megküldi, egyebekben pedig a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és megindokolja azt, egyúttal intézkedik annak közlése iránt.

 

2. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg a Társaság tájékoztatja a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről, az adott szervek nevének és elérhetőségének feltüntetésével.

 

3. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos és a Társaság képviselője által egyaránt beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést.

 

VIII. A fogyasztóvédelmi eljárás

 

1. A panasz elutasítása esetén a Társaság válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti illetve bírósághoz fordulhat.

 

2. A Békéltető Testület eljárása megindításának előfeltétele, hogy a panaszos a Társaságnál közvetlenül kísérelje meg a vitás ügy rendezését. Az eljárásra a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület illetékes. Belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a Békéltető Testület illetékessége a Társaság székhelyéhez igazodik.